השפעות ותוצאות

תהליכי הערכה מקיפים ומעמיקים, הנערכים מדי שנה ברמה היישובית וברמה הארצית כאחד, מלמדים כי בסיום שלוש שנות השתתפות בתכנית קיימת מגמה כללית של שיפור מובהק בכל ארבעת מעגלי החיים שבהם מתערבת פותחים עתיד. אחד מאתגריה של התכנית הוא לשמר הישגים אלה בקרב המוטבים לאורך זמן ככלים שיסייעו בידם להיחלץ ממצבי סיכון ולהימנע מהם בעתיד, לנצל את יכולותיהם באופן מיטבי ולנהל חיים משמעותיים ונורמטיביים.

אפקטיביות מיידית ברמת הילדים:

 • שיפור משמעותי בהיבט האישי (ביטחון עצמי, יכולת התמודדות עם מצבי לחץ, שמחת חיים) (83%).

 • שיפור משמעותי בפיתוח כישורים חברתיים ודפוסי חברות (73%).

 • שיפור במוטיבציה להצלחה בלימודים (70%) ובתפקוד לימודי (76%).

 • שיפור משמעותי בקשרים עם בני המשפחה הגרעינית.

 

אפקטיביות מתמשכת - מעקב אחר בוגרי התכנית:

 • שיעור נשירה אפסי של בוגרי התכנית ממערכת החינוך.

 • שיפור בחיזוק היכולת להשתלב במסגרת לימודים נורמטיבית ולקבל את כלליה (79%).

 • מוטיבציה גבוהה לשרות צבאי/אזרחי משמעותי (79%).

 • מעורבות אקטיבית של הבוגרים בפעילות התנדבותית (28%).

 • כשליש מהבוגרים משתתפים בתנועת נוער (30%) ולמעלה מרבע בחוגים (26%).

 • מיעוט מהבוגרים דיווח על היתקלות עם משטרה (1%).

 

אפקטיביות ברמת המשפחה:

 • עלייה במודעות ההורית לילד, צרכיו ויכולותיו (85%).

 • שיפור משמעותי בתפקוד ההורי- הצבת גבולות בבית  והקצאת תפקידים מותאמים לילד (76%).

 • שיפור בהבטחת תנאים להתפתחות תקינה של הילד בבית (תזונה, טיפול רפואי, סביבה תומכת למידה) (75%).  

 • שיפור בקשר של ההורים עם בית הספר.

 

חוות דעת הורים:

 • מרבית ההורים סבורים שיש לפותחים עתיד תרומה רבה ורבה מאד לילדיהם ובמיוחד במעגלים האישי (88%) והחברתי (83%).

 • מרבית ההורים (82%) מדווחים שבזכות ההשתתפות של ילדם בפותחים עתיד הם עצמם נתרמו כהורים במידה רבה ורבה מאוד, במספר מובנים, שהמרכזי ביניהם הוא המודעות למאפיינים ולצרכים של הילד (85%).

 • מרבית ההורים (97%) מדווחים על שביעות רצון רבה ורבה מאד מהקשר שלהם עם הנאמן/ה. שביעות הרצון מבוססת בעיקר על איכות הקשר (87%), מידת הזמינות (82%) ושיתוף הפעולה (75%).

 

חוות דעת של אנשי מקצוע-שותפים:

בעלי תפקידים חינוכיים וטיפוליים מביעים הערכה עמוקה לתכנית ולמידה שבה היא משיגה את מטרותיה עם הילדים ובני משפחותיהם. התכנית נתפשת על ידם כמשמעותית הן בתרומתה הגבוהה לביה"ס (4.25 בממוצע בסולם 1-5 בהיבטים כגון: העלאת המודעות לצרכים ולמאפיינים של ילדים ומשפחות בסיכון, תקשורת עם ההורים ועידוד מעורבות הורית בחיי הילד), והן  בהעמקת המודעות לצרכי האוכלוסיות המוחלשות בחברה ובהרחבת המענים עבורן וביצירת שיתופי פעולה בין סוכני ההתערבות והשינוי בישוב.

הרוב הגדול של הצוות החינוכי (מנהלים, יועצים ומורות) סבור שהתכנית תורמת לילדים במידה רבה ורבה מאוד-

 • לחיזוק הביטחון העצמי (93%)

 • להגברת שמחת חיים (90%)

 • לחיזוק תחושת השייכות החברתית (92%)

 • לשיפור דפוסי החברות (89%)

 • לשיפור הכישורים החברתיים (86%)

 • למניעת נשירה (82%)

 • לצמצום בעיות התנהגות (78%)

 • לקידום מוטיבציה להצלחה בבית הספר (70%)