תהליכי הערכה - פותחים עתיד

אפקטיביות מיידית – ברמת הילד

  1. דיווח עצמי של הילד – הערכת האפקטיביות המיידית מבוצעת באופן ישיר וללא תיווך באמצעות מדגם ארצי של משתתפי התכנית, המייצג את ישובי התכנית, את התפלגות המשתתפים לפי מגזר ולפי מין. הילדים מתבקשים למלא 4 שאלונים מתוקפים הבוחנים משתני מפתח בהתערבות של פותחים עתיד: בטחון עצמי, דפוסי חברות, מוטיבציה ללימודים ותפיסת הילד את הפניות הרגשית של ההורים אליו. עבור הערכת האפקטיביות  של התכנית מתבצעת השוואה מדורגת של הדיווח העצמי של מצטרפים חדשים לתכנית בכיתה ד' (מייצגים את מועד ה"לפני") עם מסיימי התכנית בכיתה ו' לאחר 3 שנים בתכנית (מייצגים את מועד ה"אחרי").

  2. חוו"ד דעת נאמן על הילד והמשפחה – הנאמנים נדרשים לאסוף מידע ממוקד לצורך "מדידת ילד ומשפחה" ולגבש חוות דעת באופן תקופתי מספר פעמים במהלך השתתפותם בתכנית – עם ההצטרפות לתכנית, בסיום כל שנת עבודה ובסיום ההשתתפות בתכנית. המידע נאסף ממספר מקורות מידע – ההורים, המחנכים/ות, היועצים/ות החינוכיים/ות, עו"ס (במידה ומעורבת) והתרשמות של הנאמנים עצמם תוך מפגשים פרטניים וקבוצתיים עם הילד והמשפחה. המידע מתורגם לחוות דעת כמותנית ("מדידת ילד") באמצעות טופס מדידה, המפרט את מדדי ההערכה של פותחים עתיד בארבעת מעגלי ההתערבות – אישי, חברתי, לימודי ומשפחתי. עבור של התכנית, מתבצעת השוואה בין מדידת הילד והמשפחה בסיום התכנית (מועד "אחרי") לבין מצבו בהצטרפות (מועד "לפני"). בכל ישוב נבנה מדגם רב-שנתי של משתתפים.

 

אפקטיביות מיידית – ברמת המשפחה

כמו בקרב הילדים, מתבקשים הנאמנים לחוות את דעתם באופן תקופתי על הטיפול שמעניקים ההורים למשתתפים ועל רמת התפקוד ההורי שלהם. המערך, המדגם, מועד הבדיקה וסוגי הבדיקות זהים למערך הראשי של ילדים ונוער – השוואת "לפני-אחרי". כלי הערכה – משולבים בטופס "מדידת ילד ומשפחה" ומתייחסים למדדים של תפקוד הורי.

 

חוות דעת צוות חינוכי

אחת לשנה אנו מבקשים מכלל מנהלי בתי הספר בהם פועלת התכנית והיועצות החינוכיות, המשמשות כנשות קשר לתכנית בבתי הספר, לצד מחנכת עד שתיים מכל בית ספר, שתלמידיה משתתפים בתכנית, לקבל את חוות דעתם ומלא טופס משוב מובנה וסגור למחצה. השאלון נסוב על תיאור המימשק ותהליכי העבודה בין הצוות החינוכי לצוות התכנית בשנה החולפת; מידת התרומה של התכנית לעבודת המחנכות; נקודות לחיזוק בהתנהלות התכנית.

 

חוות דעת הורים

אחת לשנה מתקיים ראיון טלפוני מובנה וסגור למחצה למדגם של 30 הורים  - מחציתם הורים למשתתפים בשנה השלישית ומעלה ומחציתם הורים למסיימים טריים של התכנית (במהלך השנה הראשונה לאחר הסיום).

הראיון נסוב על מידת השגת היעדים של פותחים עתיד ברמת הילד, המשפחה ובית הספר; שביעות הרצון מהקשר של הנאמן והילד; נקודות חוזק וחיזוק של פותחים עתיד; והמלצה על התכנית.

 

הערכת אפקטיביות מתמשכת

אחת לשנה מתקיים סקר טלפוני מובנה, סגור למחצה, האוסף מידע על תפקודם של הבוגרים, תפיסות הבוגרים לגבי חייהם ותרומות התכנית עבורם. הסקר אמור לעקוב אחר התנהלות הבוגרים עמוק לשנות העשרים לחייהם ועיצוב מסלולם. לאחר שבמהלך מספר שנים נמצא דמיון רב בתוצאות הסקרים בין הישובים ובין השנים הוחלט על מעבר למדגם ארצי יחיד, המבוסס על 7-10 בוגרים מכל ישוב בתכנית ובסה"כ כ-250 בוגרים. המדגם מורכב משתי תת-קבוצות: בתת-הקבוצה הראשונה - בוגרים ותיקים, אליהם שבים בכל מועד. בתת-הקבוצה השניה - בוגרים טריים, הנוספים בכל שנה.